informacije o zaposlitvenih možnostih

Spodaj najdete seznam pogosto zastavljenih vprašanj glede zaposlitvenih možnosti in pravic, ki jih imajo osebe, ki so (bile) obsojene storitve kaznivega dejanja in so tako (bile) vpisane v kazensko evidenco. Dodanih je tudi nekaj smernic za prijavo na delovno mesto, če vam pridejo prav. V kolikor odgovora na svoje vprašanje ne najdete, nam prosim pišite na spodnji elektronski naslov.

info@drustvo-ekvator.org

KAZENSKA EVIDENCA IN POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI

Potrdilo o nekaznovanosti lahko delodajalka_ec zahteva predvsem za tista delovna mesta, za katera ocenjuje, da obstaja povečano tveganje za oškodovanje premoženja delodajalke_ca (npr. rokovanje z gotovino in varnostno občutljivimi podatki) ali pa v primeru, kadar potrdilo o nekaznovanosti zahtevajo predpisi (npr. v zvezi z ravnanjem s tajnimi podatki).

Če delodajalka_ec ocenjuje, da je predhodna nekaznovanost osebe potrebna, mora to opredeliti kot pogoj že v samem začetku ob objavi prostega delovnega mesta (25. člen ZDR-1).

Tako v javnem kot v zasebnem sektorju velja, da morajo biti pogoji za opravljanje določenega delovnega mesta določeni vnaprej (22. člen ZDR-1). Delodajalka_ec mora, še preden sploh zaposluje, sprejeti poseben interni akt, v katerem predvidi vsa delovna mesta in pogoje za njihovo opravljanje. V tem aktu mora tudi določiti, če je pogoj za opravljanje posameznega delovnega mesta nekaznovanost oziroma predložitev potrdila o nekaznovanosti. To pomeni, da delodajalka_ec naknadno ne sme zahtevati potrdila o nekaznovanosti.

Delodajalka_ec lahko od že zaposlenih delavk_cev zahteva potrdilo o nekaznovanosti, če je nekaznovanost že v internem aktu in razpisu delovnega mesta opredelil_a kot pogoj za opravljanje dela, saj mora biti ta pogoj izpolnjen ves čas delovnega razmerja.

Delodajalka_ec lahko naknadno zahteva potrdilo o nekaznovanosti tudi v primeru spremembe sistemizacije za določeno delovno mesto (ko bi se naknadno kot pogoj po novem zahtevalo potrdilo o nekaznovanosti) ali pa v primeru, kjer je to zahtevano z zakonom v zvezi z opravljanjem dela na določenem delovnem mestu.

Ne. Če delodajalka_ec v pogojih za zaposlitev ne zahteva potrdila o nekaznovanosti, potem niste dolžni razkriti svoje preteklosti. Delodajalka_ec vas na razgovoru ne sme spraševati po osebnih oziroma občutljivih podatkih (kot je npr. družinski stan, nosečnost, načrtovanje družine ipd.) oziroma o katerihkoli podatkih, ki niso neposredno povezani z delovnim razmerjem (drugi odstavek 28. člena ZDR-1).

Vsaka oseba lahko zase vedno brezplačno zahteva izpisek iz kazenske evidence brez kakršnegakoli razloga (deveti odstavek 250.a člena ZIKS-1). Utemeljen razlog morate imeti samo, če zahtevate podatke, ki se nanašajo na nekoga drugega. Podatke iz kazenske evidence pridobite tako, da izpolnite obrazec na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Obrazci-Kazenskopravne-evidence/Fizicne-osebe-CKE/180127_zahtevek_cke_fizicne.pdf

Izpolnjen obrazec pošljete na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ali pa oddate osebno v sprejemni pisarni ministrstva v poslovnem času. Obvezno morate označiti, iz katere evidence želite potrdilo o nekaznovanosti (iz kazenske evidence, iz evidence izrečenih vzgojnih ukrepov, ali iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost). Potrdilo o želenih podatkih vam Ministrstvo za pravosodje pošlje po pošti na vaš uradno prijavljen naslov. 

Vsebina potrdila oziroma izpisa podatkov vsebuje ime in priimek, enotno matično številko občana, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke iz ustrezne evidence in opredelitev namena in pravne podlage za posredovanje podatkov.

Koliko časa boste zapisani v kazenski evidenci, je odvisno od oblike in dolžine kazni (82. člen KZ-1). Tega podatka na izpisu podatkov iz kazenske evidence ni, zato si ga morate izračunati sami.

 • Za obsodbo, s katero vam je bil izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero vam je bila odpuščena kazen, ste vpisani v kazenski evidenci eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe.
 • Za pogojno obsodbo ste vpisani v kazenski evidenci še eno leto, od takrat ko je potekla preizkusna doba.
 • Za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen ali kazen zapora do enega leta ste vpisani v kazenski evidenci tri leta, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.
 • Za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh let, ste v kazensko evidenco vpisani pet let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.
 • Za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let, ste v kazensko evidenco vpisani osem let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.
 • Za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let, ste v kazensko evidenco  vpisani deset let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.
 • Za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst let, ste v kazensko evidenco  vpisani petnajst let, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena.

Po navedenih rokih se obsodba iz kazenske evidence izbriše, če obsojenec v navedenih rokih ne stori novega kaznivega dejanja.

Obsodba na kazen zapora nad 15 let se ne izbriše nikoli. Če ste bili pogojno odpuščeni, začne rok za izbris teči šele, ko se pogojni izpust izteče (in ne takrat, ko ste pogojno odpuščeni).

Po izbrisu obsodbe oziroma vzgojnega ukrepa izginejo vse formalne posledice obsodbe, kar pomeni, da veljate za neobsojeno_ega; na izpisu iz kazenske evidence mora biti navedeno, da v evidenco niste vpisani.

Podatki o izbrisanih obsodbah za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost se samodejno prestavijo in hranijo v ločeni evidenci (14. člen Pravilnika o kazenskih evidencah), ta podatek pa lahko kasneje zahtevajo samo vzgojne institucije od učiteljic_ev ali vzgojiteljic_ev.

Za predčasni izbris iz evidence lahko vložite prošnjo (83. člen KZ-1 in 511. člen ZKP), o tem pa potem odloča sodišče. Ob vložitvi prošnje morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je potekla vsaj polovica roka, po poteku katerega se obsodba izbriše
 • da med prestajanjem niste storili novega kaznivega dejanja 
 • da v tem času, ko ste bili zapisani v kazenski evidenci niste storili novega kaznivega dejanja.

Če sta pogoja izpolnjena, bi moralo načeloma sodišče obsodbo izbrisati. Ima pa možnost, da tega ne naredi, če oceni, da predčasni izbris ni na mestu (npr. glede na vedenje obsojenke_ca po prestani kazni, naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine). Glede vedenja obsojenke_ca se lahko sodišče pozanima pri policiji ali v zavodu, kjer je obsojenka_ec kazen prestajala. Če sodišče zavrne prošnjo, sme obsojenka_ec ponoviti prošnjo šele po preteku dveh let.

Prošnja za izbris se vloži tako, da sodišču, ki vam je izreklo kazen na prvi stopnji, pošljete dopis, ki ga naslovite Prošnja za izbris obsodbe iz kazenske evidence. V dopisu napišete:

 • na kaj in kdaj ste bili obsojeni, 
 • da ste kazen prestali in da so pogoji za predčasni izbris izpolnjena,
 • druge pomembne okoliščine, kot so vedenje v zavodu, vedenje po prestani kazni, prizadevanje pridobiti zaposlitev ipd.

Če sodišče prošnjo zavrne, se smete zoper odločitev sodišča pritožiti. 

Potrdilo, da niste v kazenskem postopku vam mora izdati katero koli okrajno ali okrožno sodišče. Obrazec za izdajo potrdila je na voljo na spletni strani sodišča, lahko pa ga v fizični obliki prejmete neposredno na enem od okrajnih ali okrožnih sodišč.

Link do obrazca: http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20200615130715

Potrdilo lahko brezplačno prevzamete osebno ali ga pridobite priporočeno po pošti z vnaprejšnjim dogovorom.

V fazi izbire kandidatk_ov, lahko delodajalka_ec sam_a pridobi podatke iz kazenske evidence le, če jo_ga kandidat_ka za to posebej pooblasti v prijavi na delovno mesto. Za že zaposlene delavke_ce, lahko delodajalka_ec potrdilo o nekaznovanosti sam_a pridobi le, če je nekaznovanost določena kot pogoj za opravljanje dela.

Od 1. januarja 2016 naprej s. p.-ja ali d. o. o.-ja ne morete odpreti, če ste bili pravnomočno obsojeni na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine ter ste vpisani v kazensko evidenco. Svoj s. p. ali d. o. o lahko odprete šele ob izbrisu iz kazenske evidence oziroma po petih letih od pravnomočne obsodbe, v primeru, da ste v kazensko evidenco vpisani več kot pet let (prvi in šesti odstavek 10.a člena ZGD-1).

V kolikor ste zoper omenjena kazniva dejanja prejeli opozorilno sankcijo ali varstveni ukrep, torej lahko odprete s.p. ali d.o.o.

KANALI ISKANJA ZAPOSLITVE, MOTIVACIJSKO PISMO IN CV

Motivacijsko/spremno pismo je uvod v prijavo in predstavlja vstopno točko v komunikaciji s potencialnim_o delodajalcem_ko. Njegov namen je vzpodbuditi potencialnega_o delodajalca_ko, da prebere vaš življenjepis in vas povabi na razgovor. Zato je pomembno, da vaš življenjepis ni nikoli odposlan brez spremljave motivacijskega/spremnega pisma. 

Najlažje je, če se pisanja motivacijskega pisma lotite korak za korakom in se osredotočite na posamezne dele, ki jih nato povežete v celoto.

Več o korakih si lahko preberete tu: KORAKI ZA PISANJE MOTIVACIJSKEGA PISMA

Prav tako si lahko ogledate vzorec oblike motivacijskega pisma: VZOREC MOTIVACIJSKEGA PISMA

in primer končnega motivacijskega pisma: PRIMER MOTIVACIJSKEGA PISMA

Ob iskanju zaposlitve je dobro imeti čimbolj pregleden CV oziroma nabor preteklih izkušenj in znanj. 

Za pomoč pri pisanju si lahko ogledate vzorec CV-ja s smernicami pisanja – OBRAZEC ZA CV

ter primer končanega CV-ja – PRIMER KONČANEGA CV-JA.

Prosta delovna mesta so objavljena na različnih zaposlitvenih kanalih. Priporočamo, da se najprej obrnete na spletno stran Zavoda RS za zaposlovanje, sicer pa se lahko obrnete tudi na druge spletne strani. 

Povezave do spletnih strani z oglasi prostih delovnih mest:

Nekaj strani, kjer objavljajo prosta delovna mesta, najdete tudi na Facebook-u:

Če imate v mislih že izbrane organizacije oziroma podjetja, kjer bi se želeli zaposliti, je priporočljivo, da za prosta delovna mesta spremljate oziroma sledite njihovim socialnim omrežjem in spletnim stranem, če jih imajo.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

Na zavod se lahko obrnete v zvezi s prijavo v evidenco brezposelnih oseb in kariernega svetovanja. Po 8. členu ZUTD je lahko brezposelna oseba tista_i iskalka_ec zaposlitve, ki je dela zmožen_a in na razpolago za zaposlitev ter vključevanje v storitve za trg dela.

Dejstvo, da ste vpisani v kazensko evidenco, je osebni podatek, zato se sami odločite, če ga boste delili z zaposlitveno_im svetovalko_cem ali ne.

Storitve so enake kot za vse aktivne iskalke_ce zaposlitve. Podatek, da je oseba bivša_i obsojenka_ec pred izpustom upoštevajo pri svetovalni obravnavi. Tako imate na voljo bolj intenzivno ali pogostejše osnovno pa tudi poglobljeno karierno svetovanje. Vse tiste, ki so dlje časa iskalke_ci zaposlitve, vključijo v evropske programe socialne aktivacije, ki delujejo z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti.

Prijavite se lahko

 • preko spletnega portala https://www.poiscidelo.si
 • osebno na uradu za delo
 • po pošti – pošljete ustrezen obrazec (dostopna spodaj)
 • po pooblaščenki_cu oziroma osebi, ki jo pooblasti za določena dejanja ali postopke.

Potrebo je izpolniti obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oziroma obrazec Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve, ki sta dostopna na:

https://www.ess.gov.si/_files/1922/prijavni_obrazec_evidencaBO.pdf

https://www.ess.gov.si/_files/9330/Prijavni_obrazec_iskalci_zaposlitve.pdf .

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Na Center za socialo delo se lahko obrnete v primeru, da potrebuje denarno socialno pomoč, izredno denarno pomoč ali pa kakršno koli vrsto svetovanja. V zvezi z zaposlitvijo se je potrebno najprej obrniti na Zavod za zaposlovanje.

Denarno socialno pomoč dobi vsaka oseba, ki izkazuje, da je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in išče zaposlitev, hkrati nima dovolj sredstev za preživetje oziroma ustreza drugim pogojem. Več o tem, kdo je upravičen do denarne socialne pomoči si lahko prebere tu: https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/

Kdaj oseba ne ustreza pogojem za pridobitev denarne socialne pomoči, si lahko preberete na spletni strani: https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/pogosta-vprasanja-in-odgovori/ .

Na Centru za socialno delo je potrebno najprej izpolniti vlogo za iskano pomoč (denarna socialna pomoč, izredna denarna pomoč ipd.). Izpolnjen obrazec je potrebno poslati na matični Center za socialno delo. V primeru težav pri izpolnjevanju ali drugih ovirah, se lahko zglasite tudi na pristojnem Centru za socialno delo, kjer vam lahko pomagajo tam zaposlene_i svetovalke_ci.

Dostop do obrazca: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468