USLOVNI OTPUST

Šta i za koga je uslovni otpust?

Uslovni otpust znači  puštanje osuđenika_ce na slobodu prije isteka izrečene zatvorske kazne. Odluku o uslovnom otpustu donosi  tzv. Komisija za uslovni otpust, a jedini uslov pri tome je da osuđenik_ca na slobodi ne počini novo krivično djelo.

Osuđenik_ca  može biti uslovno otpušćen_a tek nakon što je odslužio_la pola izrečene zatvorske kazne, osim u pojedinim posebnim i vanrednim situacijama, kao što je npr. Ukoliko je izrečena zatvorska kazna duža od 15 godina. U tom primjeru osoba može biti uslovno otpušćena tek kasnije. Ako postoje posebne okolnosti, onda u određenim primjerima osoba može biti uslovno otpušćena čak i prije polovine odslužene kazne.

Pored udjela odslužene zatvorske kazne je također uvjet za uslovni otpust utemeljeno očekivanje da osuđenik_ca na slobodi neće ponoviti krivično djelo. Za određivanje toga se prije svega  u obzir uzima sljedeće:

  1. Povratak u zatvor (Da li je osuđenik_ca prvi put na služenju zatvorske kazne ili je već prije služila zatvorsku kaznu?)
  2. Mogući krivični postupci za neko krivično djelo protiv osuđenika_ce (Da li se protiv osobe vodi već kakav drugi krivični postupak za neko krivično djelo?)
  3. Odnos osuđenika_ce do počinjenog krivičnog djela, te počinjene štete i licima kojima je počinjena šteta
  4. Ponašanje osuđenika_ce tokom služenja zatvorske kazne
  5. Uspjesi pri mogućem liječenju ovisnosti od narkotika
  6. Uvjeti koje osuđenik_ca ima za uključivanje u život na slobodi

Jedan od oblika uslovnog otpusta je tzv. Uvjetni otpust sa sigurnostnim  nadzorom. To znači da se osuđenik_ca u toku uvjetnog otpusta sreće sa savjetnikom_com iz Uprave za probaciju Republike Slovenije. Savjetnik_ca  pomaže osuđeniku_ci i nadzire njegovo_njeno ispunjavanje uputa koje je sud izrekao za vrijeme uvjetnog otpusta. Naime, sud također može naložiti osuđeniku_ci određene zadatke (liječenje ovisnosti, posjete savjetovalištu, zabrana srećanja sa određenim osobama i sl.).  Savjetnik_ca održava kontakt sa osuđenikom_com, te sa svojom pomoći i nadzorom, ali također i sa praktičnim savjetima i uputama doprinosti tome, da osuđenik_ca u budućnosti ne počini novo krivično djelo. Pored toga mora savjetnik_ca o toku sigurnostnog nadzora privremeno obaviještavati sud.

Postupak odlučivanja o uvjetnom otpustu

Molba za uvjetni otpust se predaje u zatvoru. Predati je može lično osuđenik_ca ili njegov_njen uži član porodice, ukoliko to osuđenik_ca u pisanom obliku odobri. U molbi se mora objasniti zašto osuđenik_ca neće ponavljati krivična djela, tj. opisati okolnosti i navesti informacije, koje komisija tokom odlučivanja uzima u obzir. Informacije i okolnosti su navedene u  gornjem tekstu, u stavkama od 1 do 6. Nakon što zatvor primi molbu, spremi također izvještaj, u kojem navede svoje prijedloge u vezi sa uvjetnim otpustom osuđenika_ce. Zatvor mora svoj izvještaj uručiti osuđeniku_ci, nakon toga molbu osuđenika_ce zajedno sa izvještajem zatvor mora poslati Komisiji za uvjetni otpust.

Komisija, koja odlučuje o uvjetnom otpustu, sastoji se iz predstavnika_ca  Ministarstva za pravosuđe, tužilaštva i suda. Komisija odlučuje na posebnim zasjedanjima, koji se održavaju u prostorima zatvora najmanje 3 puta godišnje. 

Komisija unaprijed obavijesti zatvor o datumu i terminu održavanja sljedećeg zasjedanja najkasnije 45 prije zasjedanja.  Zatvor nakon toga mora obavijestiti osuđenika_cu. Osuđenik_ca može biti prisutan_a na zasjedanju komisije tokom koje mu_joj je potrebno obezbijediti mogućnost na davanje svoje izjave i davanje mišljenja na izvještaj  kojeg je zatvor spremio u vezi sa njogovom molbom.

Žalba na odluku  u slučaju da komisija nije odobrila molbu

Nakon završenog procesa odlučivanja, komisija izdaje  pisno rješenje molbe. Ukoliko je odluka komisije negativna, ta odluka mora biti obrazložena u pisnom rješenju. Na odluku komisije se nije moguće žaliti. Međutim, dozvoljeno je aktivirati tzv. Upravni spor po Zakonu o upravnom sporu (ZUS-1) u roku od 30 dana nakon dobijanja rješenja komisije. 

Propisi u kojima je uređen uvjetni otpust

Više informacija u vezi sa uvjetnim otpustom možete pronaći u sljedećim propisima:

  • Kazenski zakonik – KZ-1 (88. in 89. člen in 63.-65.člen glede varstvenega nadzorstva);
  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij – ZIKS-1 (105.–107.a člen); 
  • Pravilnik o izvrševanju kazni zapora – PIKZ (92.–93. člen). 

Svi propisi su dostupni na sljedećoj stranici: http://www.pisrs.si.

 

Obrazac za podnošenje molbe za uvjetni otpust

U našem društvu smo također za pomoć pri pisanju molbe pripremili obrazac  koji je dostupan ispod.

VZOREC_Molba za uvjetni otpust