PRAVNA POMOČ

Projekt pravne pomoči deluje v obliki širjenja informacij glede pravic vezanih na prestajanje kazni zapora. Mesečno dopolnjujemo seznam prispevkov in objavljamo nove informacije na različne teme. Spodaj najdete seznam zaenkrat objavljenih tem. V kolikor vam ta ne ponudi odgovora na vaše vprašanje, vas vabimo, da nas kontaktirate preko e-maila info@drustvo-ekvator.org.

Svaka objava je dostupna također i na SRB/HRV/BOS jeziku – klik na gumb “Prevod v BSH”.

POGOJNI ODPUST

Kaj in za koga je pogojni odpust?

 

Pogojni odpust pomeni, da posebna komisija (t.i. komisija za pogojni odpust) obsojenki_cu odobri odpust s prestajanja kazni na prostost še preden se mu kazen do konca izteče, s pogojem, da ne stori novega kaznivega dejanja.

 

Obsojenka_ec sme biti na takšen način odpuščen_a po polovici prestane kazni, razen v nekaterih posebnih in izjemnih primerih: na primer, če je kazen daljša od 15 let zapora, potem sme biti pogojno odpuščen kasneje. Če obstajajo posebne okoliščine, pa v nekaterih primerih sme biti pogojno odpuščen_a tudi pred polovico prestane kazni.

 

Poleg deleža prestane kazni, je pogoj za odpust tudi utemeljeno pričakovanje, da obsojenka_ec ne bo ponovil_a kaznivega dejanja. Pri presoji tega pogoja se upoštevajo predvsem: 

(1) povratništvo (ali je obsojenka_ca prvič na prestajanju kazni ali pa je že prej kdaj prestajal_a kakšno kazen), 

(2) morebitni kazenski postopki za kazniva dejanja (ali teče kakšen kazenski postopek za še kakšno drugo kaznivo dejanje), 

(3) odnos obsojenke_ca do storjenega kaznivega dejanja in oškodovanke_ca, 

(4) vedenje obsojenke_ca med prestajanjem kazni, 

(5) uspehi pri morebitnem zdravljenju odvisnosti in 

(6) pogoji, ki jih ima obsojenka_ec za vključitev v življenje na prostosti.

 

Ena od oblik pogojnega odpusta je t.i. pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom. To pomeni, da obsojenko_ca med pogojnim odpustom spremlja svetovalk_ec z Uprave RS za probacijo. Svetovalka_ec obsojenki_cu pomaga in nadzira njeno_govo izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče izreklo za čas pogojnega odpusta. Sodišče namreč obsojenki_cu lahko naloži tudi določene naloge (zdravljenje, obiskovanje posvetovalnice, prepoved stika z določenimi osebami, idr.). Svetovalka_ec vzdržuje stike z obsojenko_cem, ter s pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki in nasveti prispeva k temu, da obsojenka_ec v prihodnje ne bo storil_a novega kaznivega dejanja. Poleg tega mora svetovalka_ec o poteku varstvenega nadzorstva občasno poročati tudi sodišču.

 

Postopek odločanja o pogojnem odpustu

 

Prošnjo za pogojni odpust se vloži v zaporu. Vloži jo lahko obsojenka_ec sam_a, lahko pa tudi njeni_govi ožji družinski člani, če obsojenka_ec v to pisno privoli. V prošnji je treba pojasniti zakaj obsojenka_ec ne bo ponavljal kaznivih dejanj, torej opisati okoliščine in navesti informacije, ki jih komisija, ko to presoja, upošteva in so navedene zgoraj (pod številkami 1 do 6). Ko zapor prejme prošnjo, pripravi poročilo, v katerem poda tudi svoj predlog glede pogojnega odpusta obsojenke_ca. Zapor mora svoje poročilo vročiti obsojenki_cu, nato pa prošnjo obsojenke_ca, skupaj s poročilom poslati komisiji za pogojni odpust.

 

Komisijo, ki odloča o pogojnem odpustu, sestavljajo predstavnice_ki ministrstva za pravosodje, tožilstva in sodišča. Komisija odloča na posebnih sejah, ki so najmanj trikrat na leto, praviloma v prostorih zapora. Komisija vnaprej obvesti zapor o datumu prihodnje seje, in sicer najmanj 45 dni pred tem, zapor pa mora nato o datumu naslednje seje nemudoma obvestiti obsojenke_ce. Obsojenka_ec je lahko na seji komisije prisotna_en, pri čemer ji_mu je treba omogočiti, da poda svojo izjavo in se opredeli do poročila, ki ga je zapor pripravil glede njegove prošnje.

 

Pritožba zoper odločbo, s katero pogojni odpust ni bil odobren

 

Komisija izda pisno odločbo o svoji odločitvi. Če obsojenki_cu pogojni odpust ni bil odobren, mora biti ta odločitev v odločbi obrazložena.Na odločbo komisije ni možna pritožba, dovoljeno pa je sprožiti t.i. upravni spor po Zakonu o upravnem sporu (ZUS-1), in sicer v 30 dneh od vročitve odločbe komisije.

 

Predpisi, v katerih je urejen pogojni odpust

 

Več informacij v zvezi s pogojnim odpustom najdete v naslednjih predpisih: 

  • Kazenski zakonik – KZ-1 (88. in 89. člen in 63.-65.člen glede varstvenega nadzorstva);

  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij – ZIKS-1 (105.–107.a člen); 

  • Pravilnik o izvrševanju kazni zapora – PIKZ (92.–93. člen). 

Vsi predpisi so dostopni na spletni strani http://www.pisrs.si.

 

Obrazec za pisanje prošnje za pogojni odpust


Na društvu smo za pomoč pri pisanju prošnje za pogojni odpust pripravile_i tudi obrazec z navodili za izpolnjevanje, ki je dostopen spodaj.