o NAs

”Ekvator, društvo za raziskovanje izkušenj kazni zapora” je prostovoljna, samostojna, nepolitična in nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji in združuje osebe z izkušnjo kazni zapora, strokovnjakE_inje ter druge posamezniCE_KE, ki se ukvarjajo ali zanimajo za področje penalnega in postpenalnega dela, za pojav t.i. povratništva in drugimi, z njim povezanimi situacijami in pojavi. 

Društvo Ekvator proučuje, spoznava in raziskuje področja dela z zaprtimi osebami in osebami po prestani kazni zapora. Društvo deluje v smeri zmanjševanja možnosti za vračanje istih oseb v zavode za prestajanje kazni zapora (t.i. pojav povratništva) in skrbi za izboljšanje življenja oseb po prestani kazni zapora. Prispeva k razvoju praktičnih oblik dela in publicistične dejavnosti, deluje v smislu izobraževanja javnosti in krepitve moči oseb z izkušnjo kazni zapora, ter spodbuja aktivacijo vseh družbenih skupin, ki so povezane s pojavi na področju penalnega in postpenalnega dela

cilji delovanja

 • Razvijanje inovativnih programov nastanitve po prestani kazni zapora v strokovno podprtih programih ter razvijanje programov začasnih nastanitev s ciljem trajne nastanitve oseb po prestani kazni zapora
 • Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in drugih možnih oblik zaposlitve za osebe z izkušnjo kazni zapora in ostale, socialno šibkejše in izključene družbene skupine
 • Približevanje zaprtim osebam in spodbujanje teh oseb k sodelovanju pri programih društva ter druge oblike spodbujanja aktivne participacije in samoaktivacije zaprtih oseb in oseb po prestani kazni zapora
 • Spreminjanje družbenega odnosa do oseb z izkušnjo kazni zapora v smeri razvoja solidarnosti, destigmatizacije, preprečevanja diskriminacije in vzpostavljanja ugodnejših pogojev za njihovo vključevanje v družbo
 • Omogočanje lajšanja psihosocialnih stisk zaprtim osebam z uporabo terapevtskih metod, metod svetovanja in kulturne animacije
 • Spodbujanje in razvijanje usklajenega, skupnega timskega dela različnih institucij vladnega in organizacij nevladnega sektorja, združevanja različnih strok, uporabnikov in prostovoljcev s ciljem razvijanja boljše komunikacije, sodelovanja, izmenjave informacij in izkušenj  s področij dela z zaprtimi osebami in pri obravnavanju problematike drugih prikrajšanih družbenih skupin
 • Razvijanje inovativnih programov, ki posegajo v pojav t.i. povratništva na način, da manjšajo možnosti za njegov nastanek
 • Spodbujanje in izvajanje različnih inovativnih projektov na področju pojava povratništva in na ostalih področjih dela z osebami med in po prestani zaporni kazni
 • Spodbujanje in izvajanje projektov, ki imajo modelni značaj, ki pomenijo razvoj mednarodnega strokovnega sodelovanja in uveljavljanja novih izvajalskih skupin ter ki v pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in predvsem njegov prenos v prakso
 • Razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja ter uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike in poklicne avtonomije na področju penalnega in postpenalnega dela 
 

naloge in dejavnosti

 • Predstavljati širši javnosti življenje oseb med in po prestani kazni zapora, z namenom vzpostavljanja odprtega dialoga o problematiki s tega področja
 • Vključevanje oseb z izkušnjo kazni zapora v javno življenje preko razvoja dejavnosti, v katerih lahko zavzemajo družbeno sprejemljive in produktivne vloge
 • Obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje programov telesno aktivnih in kulturno umetniških dejavnosti ter spodbujanje samoaktivacije in ustvarjalnosti oseb med in po prestani kazni zapora 
 • Delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev oseb med in po prestani kazni zapora
 • Organizacija samopomočnih podpornih skupin za izmenjavo izkušenj oseb o prestani kazni zapora ter spodbujanje drugih oblik samopomoči in samorefleksije teh oseb
 • Razvijanje metode krepitve moči, metod mreženja in krepitev socialnega kapitala oseb z izkušnjo kazni zapora in sorodnih družbenih skupin
 • Podpora družinam oseb z izkušnjo kazni zapora med in po prestajanju kazni zapora
 • Spodbujanje, pospeševanje in razvijanje raziskovalne dejavnosti na področjih pojava povratništva, penalnega, postpenalnega dela, socialne izključenosti in na sorodnih strokovnih in znanstvenih področjih
 • Razvijanje sodelovanja in povezovanja z mednarodnimi (strokovnimi in civilnimi) organizacijami, ki delujejo na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje modelov terenskega dela v in zunaj ZPKZ
 • Razvoj programov mentorstva osebam z izkušnjo kazni zapora
 • Spodbujanje in razvijanje programov prostovoljstva; usposabljanje, izobraževanje, vključevanje in usmerjanje prostovoljcev in prostovoljk pri delu na penalnem in postpenalnem področju
 • Prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja (posvetovanja, seminarji, konference, kongresi, predavanja in drugi načini)
 • Razvijanje novih metod in tehnik na področjih penalnega, postpenalnega dela in predvsem s področja pojava t.i. povratništva