o NAs

”EKVATOR, DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE IZKUŠENJ KAZNI ZAPORA” JE PROSTOVOLJNA, SAMOSTOJNA, NEPOLITIČNA IN NEVLADNA ORGANIZACIJA Z NEPRIDOBITNIMI CILJI IN ZDRUŽUJE OSEBE Z IZKUŠNJO KAZNI ZAPORA, STROKOVNJAKE_INJE TER DRUGE POSAMEZNICE_KE, KI SE UKVARJAJO ALI ZANIMAJO ZA PODROČJE PENALNEGA IN POSTPENALNEGA DELA, ZA POJAV T.I. POVRATNIŠTVA IN DRUGIMI, Z NJIM POVEZANIMI SITUACIJAMI IN POJAVI. 

DRUŠTVO EKVATOR PROUČUJE, SPOZNAVA IN RAZISKUJE PODROČJA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI IN OSEBAMI PO PRESTANI KAZNI ZAPORA. DRUŠTVO DELUJE V SMERI ZMANJŠEVANJA MOŽNOSTI ZA VRAČANJE ISTIH OSEB V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA (T.I. POJAV POVRATNIŠTVA) IN SKRBI ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA OSEB PO PRESTANI KAZNI ZAPORA. PRISPEVA K RAZVOJU PRAKTIČNIH OBLIK DELA IN PUBLICISTIČNE DEJAVNOSTI, DELUJE V SMISLU IZOBRAŽEVANJA JAVNOSTI IN KREPITVE MOČI OSEB Z IZKUŠNJO KAZNI ZAPORA, TER SPODBUJA AKTIVACIJO VSEH DRUŽBENIH SKUPIN, KI SO POVEZANE S POJAVI NA PODROČJU PENALNEGA IN POSTPENALNEGA DELA .

cilji delovanja

 • Razvijanje inovativnih programov nastanitve po prestani kazni zapora v strokovno podprtih programih ter razvijanje programov začasnih nastanitev s ciljem trajne nastanitve oseb po prestani kazni zapora
 • Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in drugih možnih oblik zaposlitve za osebe z izkušnjo kazni zapora in ostale, socialno šibkejše in izključene družbene skupine
 • Približevanje zaprtim osebam in spodbujanje teh oseb k sodelovanju pri programih društva ter druge oblike spodbujanja aktivne participacije in samoaktivacije zaprtih oseb in oseb po prestani kazni zapora
 • Spreminjanje družbenega odnosa do oseb z izkušnjo kazni zapora v smeri razvoja solidarnosti, destigmatizacije, preprečevanja diskriminacije in vzpostavljanja ugodnejših pogojev za njihovo vključevanje v družbo
 • Omogočanje lajšanja psihosocialnih stisk zaprtim osebam z uporabo terapevtskih metod, metod svetovanja in kulturne animacije
 • Spodbujanje in razvijanje usklajenega, skupnega timskega dela različnih institucij vladnega in organizacij nevladnega sektorja, združevanja različnih strok, uporabnikov in prostovoljcev s ciljem razvijanja boljše komunikacije, sodelovanja, izmenjave informacij in izkušenj  s področij dela z zaprtimi osebami in pri obravnavanju problematike drugih prikrajšanih družbenih skupin
 • Razvijanje inovativnih programov, ki posegajo v pojav t.i. povratništva na način, da manjšajo možnosti za njegov nastanek
 • Spodbujanje in izvajanje različnih inovativnih projektov na področju pojava povratništva in na ostalih področjih dela z osebami med in po prestani zaporni kazni
 • Spodbujanje in izvajanje projektov, ki imajo modelni značaj, ki pomenijo razvoj mednarodnega strokovnega sodelovanja in uveljavljanja novih izvajalskih skupin ter ki v pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in predvsem njegov prenos v prakso
 • Razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja ter uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike in poklicne avtonomije na področju penalnega in postpenalnega dela 
 

naloge in dejavnosti

 • Predstavljati širši javnosti življenje oseb med in po prestani kazni zapora, z namenom vzpostavljanja odprtega dialoga o problematiki s tega področja
 • Vključevanje oseb z izkušnjo kazni zapora v javno življenje preko razvoja dejavnosti, v katerih lahko zavzemajo družbeno sprejemljive in produktivne vloge
 • Obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje programov telesno aktivnih in kulturno umetniških dejavnosti ter spodbujanje samoaktivacije in ustvarjalnosti oseb med in po prestani kazni zapora 
 • Delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev oseb med in po prestani kazni zapora
 • Organizacija samopomočnih podpornih skupin za izmenjavo izkušenj oseb o prestani kazni zapora ter spodbujanje drugih oblik samopomoči in samorefleksije teh oseb
 • Razvijanje metode krepitve moči, metod mreženja in krepitev socialnega kapitala oseb z izkušnjo kazni zapora in sorodnih družbenih skupin
 • Podpora družinam oseb z izkušnjo kazni zapora med in po prestajanju kazni zapora
 • Spodbujanje, pospeševanje in razvijanje raziskovalne dejavnosti na področjih pojava povratništva, penalnega, postpenalnega dela, socialne izključenosti in na sorodnih strokovnih in znanstvenih področjih
 • Razvijanje sodelovanja in povezovanja z mednarodnimi (strokovnimi in civilnimi) organizacijami, ki delujejo na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje modelov terenskega dela v in zunaj ZPKZ
 • Razvoj programov mentorstva osebam z izkušnjo kazni zapora
 • Spodbujanje in razvijanje programov prostovoljstva; usposabljanje, izobraževanje, vključevanje in usmerjanje prostovoljcev in prostovoljk pri delu na penalnem in postpenalnem področju
 • Prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja (posvetovanja, seminarji, konference, kongresi, predavanja in drugi načini)
 • Razvijanje novih metod in tehnik na področjih penalnega, postpenalnega dela in predvsem s področja pojava t.i. povratništva