o NAs

”EKVATOR, DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE IZKUŠENJ KAZNI ZAPORA” JE PROSTOVOLJNA, SAMOSTOJNA, NEPOLITIČNA IN NEVLADNA ORGANIZACIJA Z NEPRIDOBITNIMI CILJI IN ZDRUŽUJE OSEBE Z IZKUŠNJO KAZNI ZAPORA, STROKOVNJAKE_INJE TER DRUGE POSAMEZNICE_KE, KI SE UKVARJAJO ALI ZANIMAJO ZA PODROČJE PENALNEGA IN POSTPENALNEGA DELA, ZA POJAV T.I. POVRATNIŠTVA IN DRUGIMI, Z NJIM POVEZANIMI SITUACIJAMI IN POJAVI. 

DRUŠTVO EKVATOR PROUČUJE, SPOZNAVA IN RAZISKUJE PODROČJA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI IN OSEBAMI PO PRESTANI KAZNI ZAPORA. DRUŠTVO DELUJE V SMERI ZMANJŠEVANJA MOŽNOSTI ZA VRAČANJE ISTIH OSEB V ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA (T.I. POJAV POVRATNIŠTVA) IN SKRBI ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA OSEB PO PRESTANI KAZNI ZAPORA. PRISPEVA K RAZVOJU PRAKTIČNIH OBLIK DELA IN PUBLICISTIČNE DEJAVNOSTI, DELUJE V SMISLU IZOBRAŽEVANJA JAVNOSTI IN KREPITVE MOČI OSEB Z IZKUŠNJO KAZNI ZAPORA, TER SPODBUJA AKTIVACIJO VSEH DRUŽBENIH SKUPIN, KI SO POVEZANE S POJAVI NA PODROČJU PENALNEGA IN POSTPENALNEGA DELA .

zakaj “ekvator”?

EKVATOR SO PRVIČ POIMENOVALI PROTI KONCU ŠTIRINAJSTEGA STOLETJA. IME, KI SO MU GA DALI, NI BILO NAKLJUČNO, TEMVEČ JE OPISOVALO NJEGOVO BISTVENO ZNAČILNOST. POIMENOVALI SO GA AEQUĀTOR, KAR POMENI: IZENAČITI, NAREDITI ENAKO, REGULIRATI. BIL JE NAMREČ IZENAČEVALEC SVETLEGA IN TEMNEGA, DNEVA IN NOČI.

ŠE DANES JE NJEGOVA VLOGA PODOBNA. JE NAMREČ IMAGINAREN, NAMIŠLJEN… JE KROG
OZIROMA ČRTA, LINIJA, KI POTEKA PO ZEMLJINI POVRŠINI. NA VSEH SVOJIH TOČKAH JE
ENAKO ODDALJEN OD OBEH ZEMELJSKIH POLOV (SEVERNEGA IN JUŽNEGA TEČAJA), JE TOREJ
NA POLOVICI POTI MED POLOMA. OBENEM POTEKA VZPOREDNO S POVRATNIKOMA, POTEKA PO
NJUNI SREDINI. S TEM SICER DELI ZEMLJO NA DVA SKLADNA DELA, HKRATI PA JE PRAV
TO ČRTA, KJER SE LOČENI POLOVICI ZEMLJE SREČUJETA, STIKATA IN ZDRUŽUJETA. TO
NAVIDEZNO ČRTO, KI ŽE OD NEKDAJ NOSI TAKO POMEMBNE FUNKCIJE, SO POIMENOVALI
‘EKVATOR’.

cilji delovanja

 • Razvijanje inovativnih programov nastanitve po prestani kazni zapora v strokovno podprtih programih ter razvijanje programov začasnih nastanitev s ciljem trajne nastanitve oseb po prestani kazni zapora
 • Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in drugih možnih oblik zaposlitve za osebe z izkušnjo kazni zapora in ostale, socialno šibkejše in izključene družbene skupine
 • Približevanje zaprtim osebam in spodbujanje teh oseb k sodelovanju pri programih društva ter druge oblike spodbujanja aktivne participacije in samoaktivacije zaprtih oseb in oseb po prestani kazni zapora
 • Spreminjanje družbenega odnosa do oseb z izkušnjo kazni zapora v smeri razvoja solidarnosti, destigmatizacije, preprečevanja diskriminacije in vzpostavljanja ugodnejših pogojev za njihovo vključevanje v družbo
 • Omogočanje lajšanja psihosocialnih stisk zaprtim osebam z uporabo terapevtskih metod, metod svetovanja in kulturne animacije
 • Spodbujanje in razvijanje usklajenega, skupnega timskega dela različnih institucij vladnega in organizacij nevladnega sektorja, združevanja različnih strok, uporabnikov in prostovoljcev s ciljem razvijanja boljše komunikacije, sodelovanja, izmenjave informacij in izkušenj  s področij dela z zaprtimi osebami in pri obravnavanju problematike drugih prikrajšanih družbenih skupin
 • Razvijanje inovativnih programov, ki posegajo v pojav t.i. povratništva na način, da manjšajo možnosti za njegov nastanek
 • Spodbujanje in izvajanje različnih inovativnih projektov na področju pojava povratništva in na ostalih področjih dela z osebami med in po prestani zaporni kazni
 • Spodbujanje in izvajanje projektov, ki imajo modelni značaj, ki pomenijo razvoj mednarodnega strokovnega sodelovanja in uveljavljanja novih izvajalskih skupin ter ki v pomembni meri vključujejo razvoj novega znanja in predvsem njegov prenos v prakso
 • Razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč delovanja ter uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike in poklicne avtonomije na področju penalnega in postpenalnega dela 
 

NALOGE IN DEJAVNOSTI

 • Predstavljati širši javnosti življenje oseb med in po prestani kazni zapora, z namenom vzpostavljanja odprtega dialoga o problematiki s tega področja
 • Vključevanje oseb z izkušnjo kazni zapora v javno življenje preko razvoja dejavnosti, v katerih lahko zavzemajo družbeno sprejemljive in produktivne vloge
 • Obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih o delovanju na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje programov telesno aktivnih in kulturno umetniških dejavnosti ter spodbujanje samoaktivacije in ustvarjalnosti oseb med in po prestani kazni zapora 
 • Delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev oseb med in po prestani kazni zapora
 • Organizacija samopomočnih podpornih skupin za izmenjavo izkušenj oseb o prestani kazni zapora ter spodbujanje drugih oblik samopomoči in samorefleksije teh oseb
 • Razvijanje metode krepitve moči, metod mreženja in krepitev socialnega kapitala oseb z izkušnjo kazni zapora in sorodnih družbenih skupin
 • Podpora družinam oseb z izkušnjo kazni zapora med in po prestajanju kazni zapora
 • Spodbujanje, pospeševanje in razvijanje raziskovalne dejavnosti na področjih pojava povratništva, penalnega, postpenalnega dela, socialne izključenosti in na sorodnih strokovnih in znanstvenih področjih
 • Razvijanje sodelovanja in povezovanja z mednarodnimi (strokovnimi in civilnimi) organizacijami, ki delujejo na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju penalnega in postpenalnega dela
 • Razvijanje modelov terenskega dela v in zunaj ZPKZ
 • Razvoj programov mentorstva osebam z izkušnjo kazni zapora
 • Spodbujanje in razvijanje programov prostovoljstva; usposabljanje, izobraževanje, vključevanje in usmerjanje prostovoljcev in prostovoljk pri delu na penalnem in postpenalnem področju
 • Prirejanje strokovnih srečanj ter oblik nadaljnjega usposabljanja (posvetovanja, seminarji, konference, kongresi, predavanja in drugi načini)
 • Razvijanje novih metod in tehnik na področjih penalnega, postpenalnega dela in predvsem s področja pojava t.i. povratništva